تلفن های دانشگاه ۰۷-۳۷۳۵۴۵۰۱

سمت نام و نام خانوادگی وظایف تلفن داخلی
مدیریت مرکز کامپیوتر آقای مهندس سیامک خلیلی ریاست مرکز رایانه ۲۸۳۹
کارشناس کامپیوتر آقای مهندس رضا یوسفی مسئول تعمیرات-مرکز محاسبات سریع ۲۸۴۵
کارشناس کامپیوتر آقای مهندس بهنام صحرایی مسئول امور مربوط به شبکه ۲۷۴۵
کارشناس کامپیوتر آقای مهندس مهدی صمصامی مسئول سیستم مدیریت آموزش - ایمیل دانشگاه ۲۸۴۵
کارشناس کامپیوتر خانم مهندس نگار بلاغي اينالو مسئول اتوماسیون اداری - وب سایت دانشگاه ۲۸۳۱
کارشناس کامپیوتر آقای مهندس محمد امین قاسم پور مسئول وب سایت انگلیسی دانشگاه ۲۵۴۸